Política de gestió integrada

Política de gestió integrada Sorea

Treballant cap a un desenvolupament sostenible
 

A SOREA som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci sostenible

 

Per aconseguir aquest objectiu tenim una Política de Gestió Integrada basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència.


Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d’un ambient de treball òptim i segur pels nostres empleats.

 • Certificacions de qualitat

  • Sistema de gestió de qualitat

   SOREA disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que aporta valor a l'organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els següents àmbits del seu abast:

   • L'abastament d'aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de qualitat de l'aigua, manteniment, contractació, lectura de comptadors, facturació, cobrament i atenció al client).
   • La gestió de la xarxa de sanejament (manteniment, inspecció i rehabilitació).

   El Sistema de Gestió de la Qualitat a SOREA està certificat segons els requisits de la norma  ISO 9001:2015.

  • Certificació de la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge

   Els laboratoris de SOREA estan acreditats sota la norma ISO 17025, que garanteix als usuaris i als consumidors, que la qualitat i la seguretat dels seus assajos i serveis, és avaluada per organismes competents i perfectament qualificats. Aquesta norma certifica que els laboratoris d’assaig i/o calibració poden garantir als seus clients la seva confiança i capacitat tècnica per dur a terme analítiques.


   Annex tècnic amb els procediments acreditats.

   Fitxer Certificat Acreditació Laboratoris

 • Certificació medi ambiental i energètica

  • Verificació Petjada de Carboni

   La verificació voluntària de les emissions de gasos d'efecte hivernacle segons la norma ISO 14064-1 s'emmarca dins de l'estratègia de reducció de la petjada de carboni de SOREA, la qual permet quantificar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) amb l'objectiu de reduir l'impacte associat a les activitats desenvolupades a través del compromís amb la societat i l'entorn.
   La petjada de carboni és el concepte que s'utilitza per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que genera l’activitat realitzada, procedent de les instal·lacions i de la flota de vehicles. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent.
   SOREA s'ha adherit al programa d'Acords Voluntaris per la reducció de gasos d'efecte hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).


   Descarrega la certificació 14064-1

  • Registre Reglament EMAS

   La implantació del sistema de gestió denominat Reglamento EMAS, establert pel Reglament CE núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de caràcter voluntari, representa la voluntat de SOREA d’adherir-se a un sistema de gestió i auditoria ambiental i consolida la voluntat de l'empresa d'obtenir una avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament del sistema de gestió com a símbol de gestió ambiental y de transparència en la gestió. A SOREA, el Reglament EMAS es troba implantat en el clavegueram de Benicarló amb número de Registre ES-CV-000062.
   Amb aquesta finalitat s'elabora una declaració ambiental anual com a síntesi del compromís de la societat amb el medi ambient, la qual es verifica anualment per un organisme extern.


   Declaració ambiental 2018 Benicarló

  • Certificació medi ambiental ISO 14001

   La certificació del sistema de gestió medi ambiental segons la norma ISO 14001, representa la verificació independent i periòdica per part d’un organisme extern que SOREA compleix estrictament els requisits legals medi ambientals aplicables en la prestació del servei, així com el seu compromís explícit amb la societat i l’entorn, de prendre totes les mesures que siguin necessàries per respectar la biodiversitat i prevenir la contaminació.


   Fitxer certificació ISO 14001

  • Certificació del Sistema de Gestió Energètica

   La certificació del sistema de gestió de l'energia sota la norma ISO 50001, permet millorar l'eficiència, els costos relacionats amb l'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, integrant-los en el procés de millora contínua de la companya, assegurant que els processos es desenvolupen generant un ús de l'energia eficient i sostenible.


   Fitxer certificació ISO 50001

 • Certificació de la seguretat i la gestió de riscos

  • Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments

   La norma ISO 22000 sobre sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària especifica els requisits que ha d’establir una organització per demostrar la seva capacitat de controlar els perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments.
   L'aplicació de la metodologia establerta en la norma ISO 22000 constitueix el compromís de SOREA d’adoptar mesures preventives, amb una gestió global del risc, en totes les etapes de la xarxa de subministrament fins al consumidor final, front a les actuals mesures correctives derivades de l'aplicació de la normativa vigent, el Reial decret 140/2003.

  • Seguretat i salut laboral

   SOREA disposa d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral, mitjançant el qual s'assegura la millora contínua en l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment amb la reglamentació vigent.
   Això contribueix a crear un ambient de treball adient, amb condicions de treball justes, on els treballadors poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


   El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral a SOREA està certificat segons la norma ISO 45001.

  • Seguretat vial

   La norma ISO 39001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat Vial té com a objectiu fonamental ajudar a les organitzacions a reduir i, en darrera instància eliminar, la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit. Aquesta eina està adreçada a organitzacions, tant públiques com privades, que interactuïn i tinguin algun impacte en el sistema vial. A més, té en compte les condicions dels conductors, com la fatiga o distracció i la planificació segura del viatge (que el viatge sigui necessari, la quantitat, el mode, la ruta escollida, l’hora, la velocitat, el vehicle, la destresa i aptitud del conductor, etc.); en cas d’accident, la resposta posterior i els primers auxilis (formació en emergències, etc.).

   Els requisits d’aquesta norma inclouen el desenvolupament i aplicació d’una política de seguretat vial adequada, dels objectius de seguretat vial i els plans d’acció que tinguin en compte els requisits legals, a través d’un sistema de gestió.


   Fitxer certificació ISO 39001