Editor de continguts

Reduï un 73% la petjada de carboni gràcies a la neteja avançada del clavegueram

La Neteja Avançada del Clavegueram va ser posada en funcionament uns anys enrere a Rubí, pel que ja s’ha pogut verificar amb dades, la seva eficiència. Aquest nou model de gestió del clavegueram consisteix en fer més eficient la neteja de la xarxa de sanejament alhora que es redueix la petjada hídrica i de carboni. En aquest cas, quan parlem de petjada hídrica fem referència a la quantitat d’aigua necessària per posar en funcionament una màquina i de petjada de carboni quan fem referència a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a un servei.

Dintre del ventall d’avantatges que presenta aquest model de neteja, s’ha constatat que és un 73% més sostenible que la neteja del clavegueram tradicional pel que fa als gasos d’efecte hivernacle i que redueix en un 50% el consum d’aigua utilitzat amb la neteja tradicional gràcies als nous camions recirculadors d’aigua.

Aquest nou sistema de gestió del clavegueram actualment es troba implantat a 14 municipis i garanteix un major nombre d’actuacions fent ús dels mateixos recursos en el moment i tram de la xarxa necessaris. A Sorea treballem contínuament per fer els nostres processos més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.