Editor de continguts

Nou analitzador de clor lliure en continu al dipòsit de Pira

Sorea, empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Pira, ha instal·lat un nou analitzador de clor lliure en continu a les dependències municipals del dipòsit de les mines a sota del casal municipal de Pira, mercès a la subvenció de la Diputació de Tarragona de millora de la qualitat de l’aigua potable.

Aquest aparell permet conèixer instantàniament quin és el valor de clor lliure de l’aigua potable que s’està abastint a la xarxa en qualsevol moment i instant del dia. S’ha escollit aquesta ubicació perquè, a part de mesurar el clor lliure de l’aigua potable en la xarxa d’abastament, requisit que ens marca la legislació vigent, estem telecontrolant gràcies a una nova emissora de ràdio que s’ha instal·lat a la coberta del casal, el cabal instantani que està impulsant les bombes que aspiren del dipòsit on arriba l’aigua de les mines, l’estat de funcionament de les bombes, el nivell del dipòsit de les mines, la tensió elèctrica de la instal·lació i la pressió de bombament.

Aquesta nova emissora ens permet via telemàtica des d’un telèfon mòbil intel·ligent, engegar i aturar les bombes del casal i programar-les en funció d’una franja diària, així com la generació de sms en funció de les alarmes que dissenyem; mínim i màxim clor lliure de l’aigua potable de la xarxa, mínim i màxim nivell del dipòsit, si salta la tensió i deixen de funcionar les bombes.