Protecció de dades

Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A CLIENTS

SOREA, S.A.

La següent Política de Privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal que SOREA duu a terme dels seus clients. Disposa d'un resum d'aquesta  Política de privacitat.

1. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

El responsable del tractament de les seves dades personals és SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABSTECIMIENTO DE AGUA S.A.U. (en endavant SOREA) amb CIF nº A-08146367 i domicili al Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona.

SOREA és la companyia encarregada de gestionar el servei municipal d'aigües.

A l'apartat següent, s'explica quines dades de caràcter personal recull SOREA i per a quines finalitats s'utilitzen.

2. Quin tipus de dades recull SOREA?

SOREA recull les següents dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l'habitatge que ocupa (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè signa el contracte d'abastament d'aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d'aigua potable. Aquesta informació del seu consum és necessària per emetre la factura corresponent.
 • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l'oficina virtual (nom d'usuari, contrasenya, registre d'algunes operacions realitzades, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè accedeix a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recordi que en la nostra pàgina web s'utilitzen cookies.
 • Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres. Si vostè es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (amb motiu d'una reclamació, per a comunicar una emergència, per consultar un dubte, etc.), recollim informació de molt diverses formes, que vostè ens posa en coneixement, amb la finalitat d'atendre la petició que ens realitza.

3. Per a què utilitzem les seves dades personals?

Utilitzem les dades amb les següents finalitats:

·  Prestar el servei que ha contractat. Realitzem diverses gestions necessàries per executar el contracte de subministrament d'aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums realitzats a través de diferents mitjans, etc. 
El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

· Gestionar el subministrament d'aigua i solucionar les incidències que es produeixen en el mateix. SOREA realitza tasques de detecció de fuites, control del frau i balanç hidràulic amb l'objectiu de garantir una adequada gestió de l'aigua i el correcte funcionament de la xarxa. 
SOREA té un interès legítim en tractar les seves dades personals per a detectar fuites i evitar el frau. Per altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per mantenir la relació contractual amb vostè.

· Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï, entre altres, reclamacions, consulta de dubtes, trucades d'emergència, etc. 
El tractament d'aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb vostè o es basa en el seu consentiment.

· Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d'aigua que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.  

 1. Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d'aigua en diferents zones o municipis. 
  Aquest tractament té com a base legal l'interès legítim de SOREA en tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que vostè pugui sofrir, per generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.
 2. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d'aigua, i per aquest motiu podríem posar-nos en contacte amb vostè a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas emprendrem mesures que l'afectin de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades. 

SOREA considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d'aigua, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que vostè pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

· Gestionar l'accés i utilització de l'oficina virtual. 

El tractament d'aquestes dades es basa en l'existència d'una relació contractual amb vostè.

 • Oferir-li o remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis d'aigua potable que gestiona SOREA, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l'esmentat sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si vostè ens ho autoritza, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals, incloent mitjans electrònics. 

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

 • Elaboració d'un perfil sobre vostè mitjançant la realització d'un seguiment continu del seu consum d'aigua, i també utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. 

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

4. Amb qui compartim les seves dades?

SOREA té diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d'aigua. Com exemple, SOREA col·labora amb altres entitats del seu mateix grup empresarial que l'assisteixen en qüestions tecnològiques com l'emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d'aigua. També l'assisteixen entitats externes per a la instal·lació i la lectura de comptadors, la gestió d'impagats, la prestació dels serveis d'atenció al client, la realització d'enquestes de satisfacció o la impressió, l'ensobrat i la distribució de factures.

Finalment, SOREA disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi poden haver les seves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s'han establert les garanties adequades per protegir les dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida a Privacy Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a aquesta són lícites si es donen certes condicions.

SOREA comunicarà les seves dades personals a les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-les per a:

Entitat

Finalitat

Esta cessió és legal…

Ajuntament del municipi en que té contractat el subministrament d'aigua o l'entitat local titular del servei o l'organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei (exemple Àrea Metropolitana de Barcelona, Mancomunitat …)

Per a la fiscalització del servei públic que realitza el titular del servei. 

En els municipis en els que juntament amb la factura de l'aigua recaptem taxes per compte d'entitats locals, per a la gestió d'aquests tributs.

Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d' Aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d'abastament, el Reglament del servei i/o l' Ordenança corresponent, en cada cas. 

Estem obligats per les ordenances reguladores de cada una de las taxes aprovades por cada municipi o organisme competent.

Serveis socials municipals o comarcals segons competències de cada municipi.

Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no existeix una situació de risc d'exclusió residencial o vulnerabilitat.

Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).

Agència Catalana de l'Aigua

Per al control del tribut “cànon de l'aigua” que recaptem en la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Estem obligats a realitzar aquesta cessió por la Llei 58/2003 (General Tributària)

Institut Català del Sòl

Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l'Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.

Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registro de fiances.

 

5. Durant quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb vostè per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada la relació, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què podrien existir qualsevol responsabilitat derivada del servei de subministrament d'aigua o de cada finalitat.

En cas de que hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al moment que ens sol·liciti deixar de rebre les nostres ofertes.

6. Els seus drets.

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades pot exercir diversos drets

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades i obtenir una còpia de les mateixes.
 • Demanar que es rectifiquin i/o es suprimeixin en alguns casos.
 • Oposar-se a l'elaboració de perfils personalitzats.
 • Sol·licitar-nos limitar el tractament de les seves dades.
 • Demanar la portabilitat d'aquelles dades que ha facilitat.

En tot moment, si ha consentit l'enviament de comunicacions comercials, la realització d'enquestes no relacionades amb el servei o l'elaboració de perfils, té dret a revocar el seu consentiment.

SOREA li reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en el cas de que consideri que s'ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s'investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

Per exercir els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d'aquests mitjans:

 • Per correu postal a l'adreça: Passeig de la Zona Franca, núm.48, 08038 de Barcelona.
 • Per correu electrònic dirigit a l'apartat Contacta del web www.sorea.cat

En qualsevol cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.