Clavegueram

Clavegueram

Clavegueram

L'aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram una vegada que ha estat utilitzada per als seus diferents usos a les llars i les empreses. Aquest sistema facilita la recollida d’aquestes aigües residuals i pluvials i, a més a més, possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l'aigua residual a les plantes de depuració.

A SOREA tenim molt present el futur. Per això, impulsem sistemes innovadors per a una gestió sostenible d'aigües pluvials i d'aigües depurades, amb l'objectiu d’evitar el deteriorament mediambiental que pot arribar a causar l'aigua contaminada.