Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

groupid: 765813, currentGroupId: 765813

A SOREA som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fons de Solidaritat - Al costat de les persones

groupid: 765813, currentGroupId: 765813

Fons de Solidaritat

Què és?
El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta SOREA per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i SOREA.

Qui en pot gaudir?
Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?
Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb SOREA.

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2017) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2017)

Total de fons de solidaritat disponibles
454.000€

Municipis amb fons social
162

Beneficiaris dels fons socials
2.108 habitatges

Import del fons destinat a pagar rebuts
348.540,40€

Protección para colectivos vulnerables (datos 2017) - 2

Bonificació tarifa social
5.025 habitatges

Import bonificat aproximat
345.914,96€

Pòlisses identificades com a vulnerables
3.871

Pòlisses amb ajornament de pagament
6.225

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 765813, currentGroupId: 765813

Tarifa social

És una reducció de l'import de servei de l'aigua per a col·lectius vulnerables. La tarifa social l’aprova l’ajuntament i estableix les condicions per poder-s’hi acollir.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 765813, currentGroupId: 765813

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.