Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Sistemes de gestió de certificats

El nostre compromís permanent amb la qualitat, amb el mediambient i amb la prevenció de riscos i la seguretat, en la millora contínua de la gestió integral de l'aigua.

 

 • Certificació de la qualitat

  Certificació de qualitat ISO 9001

  Sorea és conscient del compromís social que representa gestionar recursos naturals i, per això, considera que la participació en aquesta gestió ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones i a generar valor per als grups d'interès.

  La certificació del sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9001, representa la verificació independent i periòdica per part d'un organisme extern de la gestió i prestació del servei de Sorea. La gestió per part de l'empresa garanteix la millora contínua en els seus processos i activitats, assegurant que aquests es desenvolupen amb qualitat i eficiència, amb la finalitat d'aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

  Per aconseguir aquestes finalitats s'ha desenvolupat un model de gestió únic, que aporta valor a l'Organització, d'acord amb els principis i objectius definits en la nostra Política de Gestió de Qualitat i Medi Ambient.

  Certificació de qualitat ISO 9001
 • Certificació mediambiental

  Verificació Petjada de Carboni

  La verificació voluntària de les emissions de gasos d’efecte hivernacle conforme la norma ISO 14064-1 s’emmarca dins l’estratègia de reducció de la petjada de carboni de Sorea, la qual permet quantificar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) amb l’objectiu de reduir l’impacte associat a les activitats desenvolupades a través del compromís amb la societat i l’entorn. La petjada del carboni és el concepte que s'utilitza per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que genera l’activitat realitzada, procedent de les instal·lacions i de la flota de vehicles. La unitat de mesura emprada són els kg de CO2 equivalent. Cercant el compromís constant per al desenvolupament del servei de clavegueram del Vallès Occidental-Baix Llobregat, Sorea s’ha adherit al programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). 

  Verificació Petjada de Carboni
  Registre Reglament EMAS

  La implantació del sistema de gestió denominat Reglament EMAS, establert pel Reglament CE núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de caràcter voluntari, representa la voluntat de Sorea per adherir-se a un sistema de gestió i auditoria ambiental i consolida la voluntat de l’empresa per obtenir una avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament del sistema de gestió com a símbol de gestió ambiental i de transparència en la gestió. A Sorea, el reglament EMAS es troba implantat en el clavegueram de Benicarló amb número de Registre ES-CV-000062.

  Amb aquesta finalitat s’elabora una declaració ambiental anual com a síntesis del compromís de la societat amb el medi ambient, la qual es verifica anualment per un organisme extern.

  Registre Reglament EMAS
  Certificació mediambiental 14001

  La certificació del sistema de gestió mediambiental conforme a la norma ISO 14001, representa la verificació independent i periòdica per part d'un organisme extern de què Sorea compleix estrictament els requisits legals mediambientals aplicables en la prestació del servei, així com el seu compromís explícit amb la societat i l'entorn, de prendre totes les mesures que siguin necessàries per respectar la biodiversitat i establir les mesures necessàries per prevenir la contaminació.

  Per aconseguir aquesta finalitat s'ha desenvolupat un model de gestió únic, que aporta valor a l'Organització, d'acord amb els principis i objectius definits en la nostra Política de Gestió de Qualitat i Medi Ambient.

  Certificació mediambiental 14001
 • Certificació de la seguretat i la gestió de riscos

  Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments

  La implantació de la ISO 22000:2005 sobre la Innocuïtat dels Aliments suposa aplicar la metodologia dels Plans de Seguretat de l'Aigua per identificar, avaluar i gestionar els possibles riscos que puguin afectar a la Qualitat de l'Aigua.

  L'objectiu és l'obtenció d'aliments innocus per a la salut del consumidor basat en mesures preventives: anticipació al perill

  L'aplicació de la metodologia establerta en la ISO 2200, constitueix el compromís d'adoptar mesures preventives a Salou i Vila-seca enfront de les actuals mesures correctives, derivades de l'aplicació de la normativa vigent, el Reial decret 140/2003.

  La ISO 22000 és un estàndard internacional certificable que integra els principis del APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) i els Programes de Prerequisits dins d'un Sistema de Gestió tipus ISO 9001 i permet evidenciar la implantació d'un PSA (WSP).

  Entre els beneficis que resulten de la implantació d'aquesta norma es poden destacar:

  • És la manera més eficaç d'assegurar la salubritat de l'aigua.
  • El control de qualitat passa de reactiu a preventiu.
  • Avaluar perills, establir mesures preventives i sistemes de control específics òptims permetent millorar les operacions i fixar prioritats en les millores.
  • Focalitzar el control analític en els punts crítics del sistema de subministrament.
  • Potenciar el control en continu per a la presa de decisions en temps real.
  • Incorporar elements de verificació.
  • Imatge de professionalitat en l'empresa.
  Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments
  Seguretat i Salut Laboral

  Sistema de Prevenció de Riscos Laborals basat en tres estratègies que es concreten en el marc de la seva Política de Prevenció de RRLL:

  • Reducció gradual i progressiva dels índexs de sinistralitat
  • Tolerància zero en l'exposició a riscos, incloent subcontractes
  • Integració de la funció de prevenció en les activitats del negoci

  Sorea ha implantat una cultura preventiva més enllà del compliment formal de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: es troba certificada en els requisits OHSAS 18001:2007 que es troben presents i en totes les activitats del cicle integral de l'aigua.

  Seguretat i Salut Laboral
 • Principis de Gestió Integrada

  Política de gestió integrada

  La Direcció és conscient del compromís social que representa gestionar recursos naturals i, per això, considera que la participació en aquesta gestió ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones i a generar valor per als grups de relació.

  La visió empresarial de Sorea és la de ser considerada una organització de referència en les àrees d’activitat en les quals participa, aplicant per a això en la metodologia d’actuació l’excel·lència, la innovació, el diàleg, el desenvolupament d’un negoci sostenible i el desenvolupament local com a valors corporatius de referència.

  Política de gestió integrada